Dan Dream (2017) (da)

Slogan: Dan Dream er en folkekomedie om Janteloven, som foregår i Danmark i starten af 1980’erne. Filmen følger en lille gruppe excentriske pionerer, der sætter sig for at gøre det umulige og skrive historie ved at udvikle verdens første elbil.

Dan Dream 2017

Dan Dream Download - Iværk­sæt­te­ren Thor­kild er fast be­slut­tet på at vil­le byg­ge ver­dens før­ste el­bil, og han fin­der hur­tigt det helt rig­ti­ge hold til op­ga­ven. Sam­men flyt­ter de pro­duk­tio­nen til provin­sen, og selv­om der er man­ge ud­for­drin­ger, be­va­rer Thor­kild og hans kum­pa­ner op­ti­mis­men. I provin­sen skal man dog væn­ne sig til de ny­mo­dens kø­ben­hav­ne­re, og så skal hol­det nå at bli­ve helt fær­di­ge, før årets før­ste jord­bær kom­mer. Men kan fan­ta­ster­ne sej­re i et Dan­mark, der er sty­ret af jan­te­loven? Dan Dream er ba­se­ret på hi­sto­ri­en om den dan­ske el­bil, Hope Whis­per, der i 1983 kør­te galt på et spek­taku­lært pres­se­mø­de i Forum. Den dan­ske fol­ke­ko­me­die er skre­vet af Cas­per Chri­sten­sen og Frank Hvam.
  • Se Film
  • Gratis streaming
  • Download Film
  • Download Torrent
  • Se Online
  • Gratis Stream
  • Online Fuld